PL | EN

Wyniki finansowe

Udostępniane tu kwartalne sprawozdania skonsolidowane dotyczą podmiotu dominującego grupy Monday Development, czyli Monday Development S.A. oraz spółek zarządzających spółkami celowymi (komplementariuszy). Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka Monday Development S.A. nie może bezpośrednio uwzględnić w swoich wynikach skonsolidowanych wyników spółek celowych, należących do funduszu inwestycyjnego zamkniętego Monday. Takie podejście (konsolidacja przez FIZ) będzie możliwe na bazie międzynarodowych standardów rachunkowości, po przeniesieniu akcji na główny rynek giełdowy.
Finansowe efekty działań grupy Monday Development będą najbardziej widocznie w sprawozdaniach finansowych, po opublikowaniu nowej wyceny funduszu będącego własnością Spółki. Fundusz jest wyceniany metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Po debiucie informacje o działalności poszczególnych spółek celowych będą zamieszczane w raportach okresowych, w komentarzu zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

skonsolidowany raport roczny za 2014r. -pobierz PDF

jednostkowy raport roczny za 2014r.- pobierz PDF

raport roczny 2013- link

skonsolidowany raport finansowy 2013_Q4 - pobierz

korekta skonsolidowanego raportu finansowego 2013_Q3 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2013_Q3 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2013_Q2 - pobierz

raport roczny 2012 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2013_Q1 - pobierz

korekta skonsolidowanego raportu finansowego 2012_Q4 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2012_Q4 - pobierz  

skonsolidowany raport finansowy 2012_Q3 - pobierz 

skonsolidowany raport finansowy 2012_Q2 - pobierz

raport roczny 2011 - pobierz

skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012_Q1 - pobierz

korekta skonsolidowanego raportu finansowego 2011_Q4- pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2011 Q4 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2011 Q3 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2011_Q2 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2011_Q1 - pobierz

raport roczny 2010 - pobierz

korekta skonsolidowanego raportu finansowego 2010_Q4 - pobierz 

skonsolisowany raport finansowy 2010_ Q4 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2010_Q3 - pobierz

skonsolidowany raport finansowy 2010_Q2 - pobierz

skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010_Q1 - pobierz