Logo Monday Development

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monday Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 116 (60-649 Poznań). Kontakt z administratorem jest możliwy na adres korespondencji wskazany w zdaniu poprzednim oraz drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 2. poniżej.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych. W tym celu kontakt możliwy jest drogą tradycyjną na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub drogą elektroniczną na adres e- mail: ochronadanychatmonday [dot] pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • prowadzenie korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi zapytaniami (np. zapytania dotyczące lokali, którymi jest Pani/Pan zainteresowany), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • prowadzenie działań marketingowych, w tym również w postaci marketingu bezpośredniego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • wysyłanie przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail), dotyczących ofert sprzedaży i najmu lokali oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty z grupy Monday Development – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany adres e-mail (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • kierowanie przez Administratora komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS) ofert sprzedaży i najmu lokali oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty z grupy Monday Development – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na taką komunikację na wskazany numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • prowadzenie analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • wewnętrzna administracja procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Unibep, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem w celu administrowania serwisami internetowymi Administratora, świadczącym usługi IT i wsparcia technicznego, hostingu,
  • kancelariom prawnym obsługujących Administratora,
  • podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, audytowe, doradcze, marketingowe, usługi poczty elektronicznej, telekomunikacyjne, usługi wideokonferencji on-line (w przypadku korzystania przez Panią/Pana z takiej formy kontaktu z Administratorem) – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Administratora,
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unibep – na potrzeby administrowania wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi w ramach Grupy Kapitałowej.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Administrator zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku):
  1. przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO,
  2. przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską,
  3. przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2. powyżej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:
  • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających,
  • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  • w celach marketingu, w tym marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
  • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo) lub komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tych celów, lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – do przenoszenia danych,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a w tym celu można skontaktować się z Administratorem w szczególności na dane kontaktowe wskazane w pkt 2. powyżej lub w inny dostępny dla Pani/Pana sposób.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 00-193, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.
 10. Pani/Pana dane podlegają profilowaniu w celu przesyłania informacji marketingowych zgodnych z Pani/Pana zainteresowaniem, jednakże nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.