Logo Monday Development

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monday Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 116 (60-649 Poznań).
2.    Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych, prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres wskazany w pkt 1. lub drogą elektroniczną na adres ochronadanych@monday.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a.    prowadzenie korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi zapytaniami (np. zapytania dotyczące lokali, którymi jest Pani/Pan zainteresowany), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
b.    prowadzenie działań marketingowych, w tym również w postaci marketingu bezpośredniego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c.    wysyłanie przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail), dotyczących ofert sprzedaży i najmu lokali oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty z grupy Monday Development, informacji o przynależności Administratora do innej grupy kapitałowej – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie takich informacji na wskazany adres e-mail (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
d.    kierowanie przez Administratora komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS) ofert sprzedaży i najmu lokali oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty z grupy Monday Development , informacji o przynależności Administratora do innej grupy kapitałowej – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na taką komunikację na wskazany numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
e.    prowadzenie analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f.    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
g.    wewnętrzna administracja procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Unibep, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4.    Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
a.    podmiotom współpracującym z Administratorem w celu administrowania serwisami internetowymi Administratora, świadczącym usługi IT i wsparcia technicznego, hostingu,
b.    kancelariom prawnym obsługujących Administratora,
c.    podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, audytowe, doradcze, marketingowe, analizy ruchu w serwisach internetowych, usługi poczty elektronicznej, telekomunikacyjne, usługi wideokonferencji on-line (w przypadku korzystania przez Panią/Pana z takiej formy kontaktu z Administratorem) – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Administratora,
d.    podmiotom z Grupy Kapitałowej Unibep – na potrzeby administrowania wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi w ramach Grupy Kapitałowej.
5.    Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Administrator zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:
a.    przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających,
b.    w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania,
c.    w celach marketingu, w tym marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
d.    w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo) lub komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tych celów, lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
7.    Posiada Pani/Pan prawo:
a.    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
b.    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu,
c.    w przypadku przetwarzania na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do przenoszenia danych,
d.    w przypadku przetwarzania na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a w tym celu można skontaktować się z Administratorem w szczególności na dane kontaktowe wskazane w pkt 1 lub w inny dostępny dla Pani/Pana sposób. 
8.    Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 00-193, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.
10.    Pani/Pana dane podlegają profilowaniu w celu przesyłania informacji marketingowych zgodnych z Pani/Pana zainteresowaniem, jednakże nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
11.    Zasady przetwarzania danych w postaci plików cookies reguluje Polityka cookies.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 09.12.2021 r.. 
Niniejsza Polityka prywatności zastępuje w całości dokument: Informacja o przetwarzaniu danych obowiązująca do dnia 08.12.2021 r.