PL | EN

Informacje dla inwestorów

28-06-2016

WZA 2016

ZMIANA TERMINU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt.6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Zarząd Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016, na dzień:

10 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00
poza siedzibą Spółki, tj. w Warszawie (02-677),
przy ulicy Cybernetyki 9.

Powodem zmiany jest niezarejestrowanie wyżej wymienionego zdarzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w regulaminowym terminie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się w poniższych załącznikach:

2016.06.27 WZA MDEV Ogłoszenie o zwołaniu WZA - pobierz pdf

2016.06.27 WZA MDev Projekty uchwał - pobierz pdf

2016.06.27 WZA MDev Formularze do głosowania - pobierz pdf

2016.06.21 Sprawozdanie RN z wyników roku 2015 ocena i rekomendacje (przyjęte) - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 5 RN Ocena SF Spółki oraz sprawozdania z działaności Spółki w 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 6 RN Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 7 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Zbigniewowi Gościckiemu za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 8 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Piotrowi Kasprowiczowi za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 9 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Piotrowi Łopatce za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 10 RN W sprawie rekomendacji co do dalszego istnienia Spółki - pobierz pdf

2016.06.03 Monday Development YR 2015 jednostkowy - pobierz pdf

2016.05.31 Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Monday Development S.A. za 2015 rok - pobierz pdf

 

03-06-2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

30 czerwca 2016 roku, o godz. 12.00
poza siedzibą Spółki, tj. w Warszawie (02-677),
przy ul. Cybernetyki 9.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz raportem rocznym Spółki za 2015 rok znajduje się w poniższych załącznikach.

2016.05.31 WZA Monday Development formularze do głosowania - pobierz pdf

2016.05.31 Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Monday Development S.A. za 2015 rok - pobierz pdf

2016.06.03 WZA Monday Development ogłoszenie o zwołaniu WZA - pobierz pdf

2016.06.03 WZA Monday Development projekty uchwał - pobierz pdf

2016.06.03 Monday Development YR 2015 jednostkowy - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 5 RN Ocena SF Spółki oraz sprawozdania z działaności Spółki w 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 6 RN Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 7 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Zbigniewowi Gościckiemu za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 8 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Piotrowi Kasprowiczowi za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 9 RN Rekomendacja co do udzielenia absolutorium Piotrowi Łopatce za 2015 - pobierz pdf

2016.06.16 UCHWAŁA NR 10 RN W sprawie rekomendacji co do dalszego istnienia Spółki - pobierz pdf

2016.06.21 Sprawozdanie RN z wyników roku 2015 ocena i rekomendacje (przyjęte) - pobierz pdf

 

09-07-2015

WZA 2015

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Monday Development S.A. w dniu 9 lipca 2015 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami

20150706 Uchwały WZA Monday Development SA-pobierz PDF

 

12-06-2015

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 133) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

9 lipca 2015 roku, o godz. 12.30
poza siedzibą Spółki, tj. w Warszawie (02-677),
przy ul. Cybernetyki 9.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Zarząd jednocześnie odwołuje termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., który został ogłoszony komunikatem bieżącym raport EBI nr 8/2015 .
Odwołanie konieczne jest z powodu braku jednoczesnego zamieszczenia przez Spółkę stosownego raportu ESPI zawierającego ogłoszenie o zwołaniu tego Zgromadzenia, co zostało spowodowane przyczyną natury technicznej.
W tej sytuacji Zarząd wyznaczył już nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 lipca 2015 r. i dokonał stosownych ogłoszeń w tym zakresie.
Zwołanie nowego terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na treść uchwał zamieszczonych w pierwotnym porządku obrad.

03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
03.06.2015 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
03.06.2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
03.06.2015 FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF

 

29-09-2014

NWZA 2014

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Monday Development S.A. w dniu 29 września 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami

20140929 Uchwały WZA Monday Development SA-pobierz PDF


02-09-2014

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
 

29 września 2014 roku, o godz. 12.00

poza siedzibą Spółki, tj. w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 9.

W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:

02.09.2014 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.09.2014 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.09.2014 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.09.2014 FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF

 

 

WZA 2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Monday Development S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami

20140630 Uchwały WZA Monday Development SA-pobierz PDF

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT SA („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się poza siedzibą Spółki:

30 czerwca 2014 roku, o godzinie 12:00
przy ul. Rakowieckiej 30, 02-528 Warszawa


W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:
 

02.06.2014 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.06.2014 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.06.2014 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
02.06.2014 FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF

 

 

2013

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:


12 września 2013 roku, o godz. 10.00
w biurze Spółki w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 116.

W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:

 

 

14.08.2013 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
14.08.2013 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
14.08.2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
14.08.2013 FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF


 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

27 maja 2013 roku, o godz. 10:00
w biurze Spółki w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 116.


W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:

 

30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
30.04.2013 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
30.04.2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
30.04.2013 FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF
30.04.2013 RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK -pobierz PDF

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 27.05.2013 r.

Zarząd Monday Development SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2013 roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło w punkcie 2 porządku obrad od głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata, który został wybrany przez aklamację tj. zgodnie z par. 2 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe uchwały zostały uchwalone bez głosów przeciw.

 

20130527 Uchwały WZA Monday Development SA- pobierz PDF

 

2012

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

26 czerwca 2012 roku, o godz. 08.00
w biurze Spółki w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 116.

 
W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:

30-05-2012 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2012 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2012    FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 26.06.2012 r.

Zarząd Monday Development SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2012 roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło w punkcie 2 porządku obrad od głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata, który został wybrany przez aklamację tj. zgodnie z par. 2 pkt 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe uchwały zostały uchwalone bez głosów przeciw.
 

20120626 Uchwały WZA Monday Development SA- pobierz PDF

2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MONDAY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

27 czerwca 2011 roku, o godz. 10.00
w Poznaniu w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12 w sali 112.

 
W załączeniu przekazujemy stosowne dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Development SA:

30-05-2011 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2011 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2011 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA MONDAY DEVELOPMENT SA - pobierz PDF
 
30-05-2011    FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONDAY DEVELOPMENT SA- pobierz PDF

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development SA w dniu 27.06.2011r.

Zarząd Monday Development SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2011 roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.
 

20110627 Uchwały WZA Monday Development- pobierz PDF